Vesti i pozdravi iz Memfisa 11. feb. 2013.

Image

Memfis 11.2.2013.

Dragi prijatelji,

Veliki pozdrav iz Memfisa. Ponovo smo Sara i ja ovde posle skoro mesec dana boravka kod kuće. Bilo je lepo što smo posle dva meseca bili zajedno na okupu.

Odlične vesti!

Novi rezultati magnetne rezonance su pokazali da nema nikakvih novih znakova bolesti nigde u telu i da sve izgleda mnogo bolje nego na prethodnom snimku pre zračne terapije. Čak i mali metastatički spot koji je zabrinjavao i koji su joj pronašli sada je daleko manji nego što je bio. Doktori su baš veoma zadovoljni i ohrabreni. Zahvaljujemo Bogu za ovo. Jako ohrabrujuće za nas.

Ispred nas

Čim smo stigli počeli su dugi dani sa puno pregleda, ispitivanja i procedura za terapiju koju će Sara početi da prima.  Dalja terapija se sastoji u uzimanju njenih matičnih ćelija pre prvog ciklusa hemoterapije i njihovim vraćanjem u krv posle hemoterapije. Ova procedura se radi zbog toga što se Sara nalazi u grupi viskoko rizičnih pacijenata i zbog toga što će primati visoke doze hemoterapije.

Prvi ciklus hemoterapije počinje 16. februara. Molite se da Sara sve ovo podnese i da sporedni efekti ove terapije budu minimalni. Razgovori sa lekarima i stručnjacima i literatura koju sam dobio da čitam vezi s ovim što predstoji često nam, pored korisnih informacija, donose strah. Znate, upravo borba između onog što teološki znate i potreba da se to praktično primeni jeste ono što predstavlja izazov dok prolazimo kroz osećanja bola i tuge kao i zahvalnosti i radosti, nesigurnosti i straha i pored pouzdanja u Božiju providnost i suverenost.

Hvala !

Ali ono što želimo reći je veliko HVALA vama koji ste sa nama u ovome, koji se molite za nas, ohrabrujete druge da to čine i svesrdno nam pomažete na razne načine. To je velika stvar za nas da znamo da u ovome nismo sami i da nam je Bog dao jedne drugima. Hvala mnogo vama koji ste nam i praktično pomogli da Jaroslava i deca mogu doći da bismo svi zajedno bili ovde. Zaista smo dirnuti načinom na koji se Bog brine. Zar nije istina da je nama i sva kosa na glavi izbrojana? Zar se Bog neće pobrinuti za svoju decu, mnogo bolje nego što bi se mi brinuli za našu? 

Spisak zahvalnosti je dugačak da bih ga ovde pisao, ali ostaje ono što nas drži u svemu – Bog je veran i On je dobar.

Refren ove poznate pesme inspiriše nas da verujemo onome kome vredi verovati, koji se ne menja, koji je isti juče, danas i zauvek.

„Slaviću te u ovoj oluji

Podići ću ruke

Jer ti si Onaj koji jeste

Bez obzira gde sam ja.

Svaku suzu koju sam pustio

Ti držiš u ruci

Nikada me nisi ostavio

I iako mi se srce kida

Slaviću Te u ovoj oluji.“

 Iskreno vaši,

Slađan i Sara sa porodicom

News from the Bible School 2/11/2013

Our dear friends, brothers and sisters in Christ,

The fourth week of the 2nd semester at HUB has just finished. It is really wonderful to serve at this place and watch every day how God is preparing the students for His work and how they’re growing in the knowledge of the Word of God and becoming ever more similar to our Lord Jesus. One of our students, Vladimir Vranka, who has spent four weeks altogether at the school, told us, “God brought me to this school. The school is truly God’s work, where He started revealing Himself to me and speaking to me in many situations: through people, studying, worship songs and everything else. I haven’t had a chance to experience it to such an extent before. I see that I’m at the right place and it’s exactly what I wanted. “

Classes at School

Last week, our school was visited for the first time by a guest teacher Mark van Bebber. Mark is from America, but he’s lived and worked in Budapest for 16 years already. He taught The Book of Daniel, a book which always triggers many questions. He was very successful at helping the students understand it.SAM_0313

Practical Day

For many years, an associate and teacher of the Bible school Steve Luibrand, has been conducting the mission of bringing the Gospel into every home in Banat (a province in Serbia) together with the students. Here’s his description of the experience: “About 5 years ago, I began to take students out to do evangelism in the villages around this part of Banat. In people’s mailboxes we put Christian literature, in the back of which there is a card that people can send in and receive a free New Testament and Bible course. We also try to have conversations about God with people on the street. Later, if someone sends in the card, I take a couple students with me to establish a personal contact. We have had many good experiences through this work. Most of all, it helps the students to learn to explain their faith to those who may disagree, to overcome their fears and to rely on God’s strength. Our prayer and hope is that through these contacts, home Bible studies may be started in the villages, many of which have no evangelical church.“

Visit to Church in Parta

This is a fellowship of our former students Nenad and Dusanka Kalaji, as well as Jovana Dima. We were glad to see them close to God and serving in church. Our ex-students are always encouraged when we visit them. They say that, in such a way, they see that we really think of them. All of our students are a part of the big HUB family and are always in our prayers. As apostle Paul put it:SAM_0398

“In all my prayers for all of you, I always pray with joy  because of your partnership in the gospel from the first day until now,  being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.“ Philippians 1:4-6

Thank you very much for your support and prayers. We wish you every blessing in the Lord.

Riste and the HUB team

Vesti iz Biblijske škole 11. II 2013.

Dragi naši prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

Završila se i četvrta nedelja drugog semestra u HUB-u.  Stvarno je divno služiti na ovom mestu i svakodnevno gledati kako Bog priprema studente za njegovo delo, kako oni rastu u poznavanju Božije Reči  i postaju sve sličniji našem Gospodu Isusu. Jedan od naših studenata, Vladimir Vranka, kojem je ovo bila četvrta nedelja u školi, rekao nam je sledeće: „Bog me je doveo u ovu školu. Škola je stvarno Božije delo, gde mi se Bog počeo otkrivati i govoriti u mnogim situacijama:  kroz ljude, kroz studiranje, kroz pesme slavljenja i sve ostalo. Nisam imao prilike da to u tolikoj meri ranije doživim. Vidim da sam na pravom mestu i upravo je to ono što sam želeo. “

Predavanja u školi

Prvi put prošle nedelje našu školu je posetio gost predavač Mark van Beber. Mark je iz Amerike, ali već 16 godina živi i radi u Budimpešti. Predavao je Knjigu proroka Danila, koja uvek sa sobom nosi mnoga pitanja. Studentima je knjigu približio na uspešan SAM_0313način.

Praktičan dan

Dugo godina unazad, saradnik i predavač Biblijske škole Stiv Luibrand, zajedno sa studentima sprovodi u delo misiju donošenja evanđelja u svaku kuću u Banatu. Evo kako on opisuje to iskustvo: „Pre oko 5 godina, počeo sam da vodim studente na evangelizaciju po okružnim selima u Banatu. U poštansku sandučad stavljamo hrišćansku literaturu, na poleđini koje se nalazi kartica koju ljudi mogu da pošalju i dobiju besplatan Novi zavet i biblijski kurs. Takođe se trudmo da započnemo razgovore o Bogu sa ljudima na ulici. Kasnije, ako neko pošalje dopisnicu, sa sobom povedem nekoliko studenata da bismo uspostavili lični kontakt. Imali smo mnogo lepih iskustava kroz ovaj rad. To uglavnom pomaže studentima da  nauče da objašnjavaju svoju veru onima koji se sa njom ne slažu, da pobeđuju svoje strahove i da se oslanjaju na Božiju snagu. Naša molitva i nada jeste da se kroz ove kontakte osnuju kućne biblijske grupe u tim selima, od kojih mnoga nemaju  evanđeoske crkve.“

Poseta crkvi u Parti

To je zajednica naših bivših studenata, Nenada i Dušanke Kalaji, kao i Jovane Dime. Drago nam je što vidimo da su blizu Bogu i da služe u crkvi. Naši bivši studenti su uvek ohrabreni kada ih posetimo. Oni kažu da tako vide da zaista mislimo na njih. Svi naši studenti su deo velike HUB-ove porodice i uvek su u našim molitvama. Kao što kaže apostol Pavle:SAM_0398

„U svakoj molitvi za vas uvek se s radošću molim zbog vašeg udela u evanđelju od prvog dana do sada, uveren u ovo: Onaj, koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do dana Hrista Isusa.“ Filipljanima 1:4-6

Hvala puno i za vašu podršku i molitve. Želimo vam svaki blagoslov u Gospodu.

Riste i tim HUB-a.

Greetings and news from Memphis – 11. feb. 2013.

Image

Memphis 2/11/2013

Dear friends,

Greetings from Memphis. Sara and I are back here after almost one month of our time spent home. It was good to spend time together after two months.

Great news!

The new MRI results showed that there are no new signs of the disease in her body and that everything seems much better than on a previous scan before the radiation therapy. Even a little metastatic spot that they found that was worrying us, is now far smaller than it was. The doctors were very satisfied and encouraged. Thank God for this. It is very encouraging for us.

In front of us

As soon as we arrived, the long days of many examinations and procedures for Sara’s next therapies began. The further therapy will consist of taking her stem cells, before the first cycle of the chemotherapy and putting them back into her blood after the chemotherapy. This procedure is performed because Sara is in a group of high-risk patients and because she will be taking high dosages of chemotherapy.

The first cycle of chemotherapy starts on February 16. Please pray that Sara is able to bear it and that the side effects of the therapy would be minimal. The conversations that I’ve had with the doctors and the specialized literature that I got to read other than useful information bring also fear. You know, the real challenge for us is the conflict between theological knowledge and practical application as we go through the feelings of pain and sadness, as well as thankfulness and joy, insecurity and fear even though we trust God’s providence and sovereignty.

Thank you!

But what we would like to say is a big THANKS to those of you who are with us in this, praying for us and encouraging other people to do it, helping us wholeheartedly in many ways. It is a huge thing for us to know that we are not by ourselves in this and that God gave us each other. Thanks so much to those of you who helped us practically so that Jaroslava and the children can come, so that we can all be here together. We are really touched by the way that God is providing. Isn’t it true that every hair on our heads is numbered? Won’t God then take care of his children much better than we are for our own? 

The list of those we are thankful to is too long to write it here, but here’s what sustains us in everything – God is faithful and good.

The chorus of this well-known song inspires us to trust the one who is worthy of our trust, who never changes and who is the same yesterday, today and forever.

„And I’ll praise You in this storm
And I will lift my hands
For You are who You are
No matter where I am
And every tear I’ve cried
You hold in Your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise You in this storm.“

 Sincerely yours,

 Sladjan and Sara, with the family

 

 

Praying for the work in Serbia

Thank you for being connected to the Oak Hall in Serbia website and for praying as the work continues.

Praying for Bible School Graduates – With over three hundred Bible School graduates across the region, there is much news to share!  A growing number are publishing to you directly through this site – we hope that it is giving you useful, prayer-fueling information.

Praying for Family Milenkovic – many of us are praying for Sara as she begins chemotherapy this week – please click here for all the recent posts about Sladjan, Jaroslava and the family.  These are very challenging days and the family continue with great grace and courage supported by your prayer.

Praying for the Bible School team and students – led by Riste and surrounded by an amazing team, the Bible School is continuing extremely well.  There is an exceptional group of students studying this year.  Riste is regularly posting news here so that we can pray as the students study and travel across the country.

The best way to keep connected to the news is to “subscribe” to the blog by entering your email above…

You can leave comments that will be read by all who visit the site – the comments that you leave are often a great encouragement.

Our prayer together is that the Lord Jesus would be honoured as we stand with each other for His glory wherever He has placed us.

Thank you for being a key part of this work.

– Andy Mayo